För dig som förälder innebär ett föräldrakooperativ en unik möjlighet att delta och få insyn i ditt barns vardag på förskolan. Du har goda chanser att lära känna övriga föräldrar, barnens kompisar och personalen. Men det innebär även en del arbete och ansvar.

Vad krävs av föräldrarna i ett föräldrakooperativ?

En förutsättning för att verksamheten ska fungera är engagerade och ansvarstagande föräldrar. Arbetsinsatsen på Sålunda görs i form av arbetspass och genom arbete i styrelsen eller någon av arbetsgrupperna. Du som förälder förväntas även delta på medlemsmöten två gånger per termin, årsmöte en gång om året, möten med styrelse eller arbetsgrupp några gånger om året samt en städdag en gång per termin. Arbetspassen innebär för närvarande 13 timmar per termin och förälder. Dessa timmar är varje medlems individuella ansvar.

De föräldrar som är med i styrelsen för föräldrakooperativet har ett övergripande ansvar och även arbetsgivaransvar. Medlemmar i arbetsgrupperna har ansvar för sina respektive områden.

Innan du tackar ja till en plats på Sålunda bör du tänka över om du har tid och intresse att engagera dig i verksamheten i den utsträckning som krävs.

Arbetspassen

Genom arbetspassen är vi föräldrar med och jobbar i verksamheten. Antalet timmar beror på hur många familjer som är medlemmar i föreningen. Det brukar behövas minst 9 timmar per förälder och termin. Vi har en bokningssida på nätet där varje förälder bokar sina arbetspass. Under arbetspassen kan du som förälder antingen välja att stanna på förskolan eller ordna utflykt eller aktiviteter med några av barnen.


Föräldrakooperativets styrelse består av fem föräldrar och förskolechefen som är adjungerad. Den har det yttersta arbetsgivar- och företagsansvaret. Styrelsen fattar beslut kring ekonomi, anställningsfrågor och liknande. Den väljs av föräldrarna under årsmötet.


Fastighetsgruppens uppgift består till största del att hålla huset i trim. Laga det som behövs lagas, bygga det som behöver byggas. Med andra ord är det en fixargrupp. Gruppen ansvarar även för städdagarna och ordnar vårfest för föräldrarna.


Denna grupp administrerar och planerar arbetsglädjen. Informerar medlemmar om bokningsläget och om medlemmarnas tidsinsatser i Arbetsglädjen. Fördelar också obokade pass enligt föreningens policy.


I samarbete med personalen skapar inre miljögruppen en funktionell och bra innemiljö. Ansvarar för årlig jul- och sommarfest, eventuella aktiviteter och utflykter.


Initierar egna pedagogiska uppslag och samlar in medlemmarnas synpunkter på utvecklingen av Sålundas pedagogiska verksamhet. Fungerar som idé- och referensgrupp för förskoleverksamheten. Kan t ex initiera pedagogiska samtal över olika teman. Styrelsen är representerad i denna arbetsgrupp. Viktigt att idéer och uppslag snabbt blir förankrade i styrelsen.


IT- och kommunikationsgruppen ansvarar för att underhålla hemsidan, marknadsföra Sålunda, hålla öppet hus för intresserade föräldrar. Samt att underhålla barnens och personalens tekniska utrustning.