För dig som förälder innebär ett föräldrakooperativ en unik möjlighet att delta och få insyn i ditt barns vardag på förskolan. Du har goda chanser att lära känna övriga föräldrar, barnens kompisar och personalen. Men det innebär även en del arbete och ansvar.

Vad krävs av föräldrarna i ett föräldrakooperativ?

En förutsättning för att verksamheten ska fungera är engagerade och ansvarstagande föräldrar. Arbetsinsatsen på Sålunda görs i form av arbetspass på förskolan och i form av engagemang i styrelsen eller någon av arbetsgrupperna. Du som förälder förväntas även delta på medlemsmöten två gånger per termin, årsmöte en gång om året, möten med styrelse eller arbetsgrupp några gånger om året samt en städdag en gång per termin. Arbetspassen innebär för närvarande 15 timmar per termin och förälder. Dessa timmar är varje medlems individuella ansvar.

De föräldrar som är med i styrelsen har det övergripande arbetsgivaransvaret i och med att styrelsen är förskolans huvudman. Medlemmar i arbetsgrupperna ansvarar för sina respektive områden.

Innan du tackar ja till en plats på Sålunda bör du tänka över om du har tid och intresse att engagera dig i verksamheten i den utsträckning som krävs.

Arbetsglädjepassen

Genom arbetsglädjepassen är vi föräldrar med och jobbar i verksamheten. Antalet timmar beror på hur många familjer som är medlemmar i föreningen. Vi har en bokningssida på nätet där varje förälder bokar sina arbetspass. Under arbetspassen kan du som förälder antingen välja att stanna på förskolan eller ordna utflykt eller aktiviteter med några av barnen.

Styrelsen

Föräldrakooperativets styrelse består av fem till sju föräldrar och förskolechefen som är adjungerad. Styrelsen är förskolans huvuman och har det yttersta arbetsgivaransvaret. Styrelsen fattar beslut kring ekonomi, anställningsfrågor och liknande. Styrelsemedlemmar väljs av föräldrarna under årsmötet.

Husteamet

Husteamets uppgift består till största del att hålla huset i trim. Laga det som behövs lagas, bygga det som behöver byggas och baka bröd till barnens mellanmål. Med andra ord är det en fixargrupp.

Verksamhetsgruppen

Denna grupp har tre stora ansvarsområden och delar upp dessa mellan medlemmarna i gruppen.

  • administrerar och planerar arbetsglädjen. Informerar medlemmar om bokningsläget och om medlemmarnas tidsinsatser i arbetsglädjen.
  • ansvar för föreningsverksamheten, marknadsföring och söka relevanta bidrag.
  • IT, underhåll av hemsidan, sköter om tekniken på förskolan såsom datorer, läsplattor och mobiler.