Utgångspunkter

På Sålunda följer vi skollagen och läroplanen för förskolan.

Vi vuxna kring barnen ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras.
Vi vuxna ska se, bemöta och bekräfta barnet.
Vi vuxna ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter, samt utveckla barnens förmåga till empati och omtanke.

Barnen ska få uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg. Barnen är fulla med kompetens, förmåga och vilja att ta till sig sin omgivning med nyfikenhet.

Vi utgår från att barn redan som små är starka personer som kan mycket. Vi ska se till att alla barn i gruppen får en trygghet och relation i gruppen.

Lek är viktigt och utvecklande. Barnen tränar sin självständighet, problemlösning, utvecklar sin förmåga att samarbeta och får en chans att bearbeta händelser och upplevelser. Vi vill ge leken utrymme både utomhus och inomhus.

Skapande

Skapande är roligt och utvecklande. Barnen har alltid tillgång till papper, färger, kritor, tejp, lim och övrigt material till skapande. Vi har även ett snickarrum i källaren där barnen kan skapa. Skapande är ett sätt att förmedla tankar och upplevelser.

Språk

Barnen ges möjlighet att utveckla sitt språk för att kunna kommunicera, lösa problem och konflikter och uttrycka sina tankar och åsikter. Det tränar vi bland annat genom sång, musik, rim och ramsor som utvecklar språket på ett lustfyllt sätt. Vi vill också väcka barnens intresse för det skrivna språket bland annat genom att läsa böcker.

Matematik

Vi vill synliggöra och använda matematik i vardagliga och meningsfulla sammanhang så att grunden för ett livslångt mattelärande läggs. Matematik är inte bara siffror och räknande utan i lika hög grad sådant som att urskilja och benämna likheter/olikheter, upptäcka mönster, uppskatta mängd och avstånd. När vi vuxna upptäcker hur mycket grundläggande matematik det finns i barnens vardag så blir barnen också medvetna om det. Vi strävar efter att ge barnen begrepp som beskriver storlek, form, tid och rum.

Rörelse

Fysisk aktivitet är viktig för hälsa och välbefinnande samt har betydelse för inlärningsförmågan. Barnen ges varje dag möjlighet att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning. Vi har ibland tillgång till en gymnastiksal dit vi går med de äldre barnen tillsammans med en annan kooperativ förskola så att de får träffa andra barn i samma ålder. För de yngre barnen har vi rörelselekar på förskolan.

Natur och miljö

Vår förskolegård är en rolig och stimulerande plats med bland annat hinderbana, lekstuga, gungor, rutschkana, båt och cyklar. Vi har nära till skogen.

Barns inflytande

Det är de behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för som ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Inskolning

Inskolningen är en viktig period både för barn och föräldrar. Vi använder oss av heldagsinskolning. Den går till så att barnet är tillsammans med föräldern på förskolan cirka fem timmar per dag de första tre-fyra dagarna, vanligen 9.00-14.00. Föräldern har då kvar ansvaret och får upptäcka förskolan tillsammans med barnet. De har då möjlighet att lära känna miljön, rutinerna, de andra barnen och personalen. Det skapar en trygghet för alla. Efter detta kan föräldern börja lämna över ansvaret till personalen. Inskolningen kan ta två veckor men tiden skiljer sig från barn till barn. Barnet får en egen inskolningspersonal som senare ansvarar för utvecklingssamtalen.

En dag på Sålunda

Förskolan öppnar

Frukost 8.00-8.30

Utelek/planerad aktivitet

Samling

Lunch 11.30-12.00

Läs och sovvila

Planerad och fri aktivitet

Mellanmål 14.30-15.00

Utelek

Förskolan stänger